Tìm điểm khác biệt giữa những cặp tranh

Nếu không tập trung quan sát, bạn sẽ không thể tìm ra hết các điểm khác nhau giữa những bức tranh.

Câu 1: Tìm ít nhất 6 điểm khác biệt giữa hai hình?

Tìm điểm khác biệt giữa những cặp tranh

 

Câu 2: Tìm ít nhất 9 điểm khác biệt?

Tìm điểm khác biệt giữa những cặp tranh - 1

Câu 3: Tìm ít nhất 12 điểm khác biệt?

Tìm điểm khác biệt giữa những cặp tranh - 2

Câu 4: Tìm ít nhất 7 điểm khác biệt?

Tìm điểm khác biệt giữa những cặp tranh - 3

Câu 5: Tìm ít nhất 8 điểm khác biệt?

Tìm điểm khác biệt giữa những cặp tranh - 4

Theo 7-second riddles